پروژه دانشکده پلیس کل کشور

منطقه 22 تهران ( دریاچه چیتگر )